«Саяны-Подсинее» спорт ӧмезi айғыда тимненiзiн иртче

Евгений Тудвасов, ӧмнiң тренерi. чоохтапча:

- Август айда "Пуланкӧлде" хазых пиктеҷең кiнде ирткен "чирдегi" тимненiстер соонаң, амды ойын узын тытчаан пуста узаратчабыс.