Ағбанда кiчiг футбол ойнаҷаң стадионын пӱдiрчелер

Федеральнай синдегi "Спорт - чуртас оңдайы" тiп проекттiң салтарларын чуртасха кирчелер.

"Ағбан" спорт туразы хыринда, ниик атлетикаҷа манежтең хости пӱдiрiлче кiчiг футбол стадионы.