Торосов адынаң орамада пӱдiрiлчеткен кiзi хазиин пиктеҷең спорт туразы пӱт тее парды

Тоғысчылар бассейн тоғынҷатчаң суғ ахчаң ниме-нооларын иптеп тее парирлар.

Чоохты тыңнап алыңар мында: