«Михайло Волков адынаң Кубок».Тоғазығлар изерiзi.

7 октябрьда Кемеров городта «Михайло Волков адынаң Кубогы» ӱчӱн марығлар иртер.

Чабых стадион айғызында парчан 8 ӧме марығ идерлер.

Тоғазығлар изерiзiн кӧрерге кирек мында