Олимпче тимнеглiг спортча техникумның ӱгренҷiлерi тиксi Россия марығларында чиңiсчiлер санындалар

Иркутскта 5-6 октябрь кӱннерiнде грек-рим кӱрезиинҷе тиксi Россия синде XIV-ҷi марығлар ирткен.

Араласчылар саны 100-че кiзi полған. Час хоостыра анда 18 частаң улуғлары харбасханнар.

55 кг. кӧдiрiмiнде Дмитрий Межеков 3-ҷi орында пол парған. Аны тимнепчелер Василий Топоев паза Артем Кулумаев.

Оскар Тодозаков алып алған 3-ҷi орын 60 кг кӧдiрiмiнде (тренерлер: Константин Тодозаков паза Артем Кулумаев).

 

Толдыразынаң мында.