Андрей Марков Хакасиядаң - хапкидо кӧрiмiнҷе Кидеркi син марығларда хола чиңiсчiзi

Спорт Хакасияда
9 октября 2019 г. в 09:20
Интернеттегi сом

Санкт-Петербургта хапкидо кӧрiмiнҷе Кидеркi синда марығлар ирткен.

Хакасиядаң анда Андрей Марков паза Юрий Бахмисов араласханнар.

80 кг кӧдiрiмiнде Андрей Марков ӱзiнҷi орында пол парған.

Хапкидо кӧрiмiнеңер толдыразынаң пiлiп аларға чарир мында.