Дмитрий Нестеров Хакасиядаң - Россия Кубогының кӱрес марығларының чиңiсчiзi

Спорт Хакасияда
9 октября 2019 г. в 17:37
Интернеттегi сом

Медынь городта (Кулужск облазы) Россия синде иреннер аразында тиксi тудыс-хабысча марылар ирткен.

Араласчылар саны 367 спортсмен iкi пасха кӧрiмде полған.

Хакасиядаң парған Дмитрий Нестеров 80 к кӧдiрiмiнде чиңiсчi полыбысхан. Аны тимнеп апарча  Денис Лесков.