Ағбандағы город паркында наа чӱгӱрҷең чол полар

Спорт ниме-ноолары Хакасияда
5 сентября 2016 г. в 12:01
Фото из открытых источников

Наа чӱгӱрҷең чол!

Культура-Тынағ  паркында велосипедтерге чӧрҷең чол салылых, че пӱӱнгi туста анынаң прайзы тузаланча: роллерлер, скейтерлер паза даа пасха кiзiлер.

Аннаңар чӱгӱрҷеңнерге наа чол тӧзебiзерiне алынҷа кирексiнiс пол парған, 1500 метрге ӧнетiн салылған чолыҷах полар.

Хайди ол пӱдiрiг тоғызы айныдыл парча мыннаң мындар городтағы телевидениезiнiң каналларында кӧрiңер.