ХАЙЫҒ АЙЛАНДЫРЫҢАР! Кӧк хайа аалда футбол ойнаҷаң чазыны пайрамни азары пятницаа, 16 сентябрьға, кӧзірілче

Спорт ниме-ноолары Хакасияда
15 сентября 2016 г. в 11:00
Фото из открытых источников

16 сентябрьда 2016 чылда 15.00 часта Кӧк хайа аалда (Гагарин ор., 12 «б») республика спорт школазының ачығында наа футбол ойнаҷаң чазы пайрамни азылар.

Мероприятиені иртірҷең изертезі

15.00-15.45 пайрамнығ чардығы.

16.00 часта ДЮСШ піріктірілген командалары аразында матч пасталар (2005 чч.т. оолағастар). Ол Футбол ойнаҷаң чазыны пайрамни азарына паза Илбек Ада чааның Чиңізіне 71 час толғанына чарыдылча: Евгений Тудвасовтың  (Кӧк хайа аал) паза Иван Кунстманның (Ағбан город) командалары тоғасча.

17.00 часта мероприятиенің тоозылғаны.

Справка (толдыра искіріг мында)
Кӧк хайа аалдағы спорт комплексі чапсых тархыннығ. Аның пӱдірии ирткен чӱс чылның 70 чылларының ортызындох пасталған. Ол Ағбан пилтірінің хус фабриказы хабазиинаң совхоз полған тураларда пӱдірілген.

1980 чылға пу орында хазнаның иң артых велобазазы пӱт парған. Анда кӧп ниме пар полған: велосипедтерні хайраллаҷаң орын, мастерскойлар, складтар, тренерлернің паза механиктернің кабинеттері, велозал, раздевалкалар, душевойлар паза ан. п.
Мындох тӧрт чоллығ бассейн тоғынған. Тренировкалар иртірілҷең, хазых группалары полҷаң, ідӧк палаларға сомып аларға тус пирілҷең.

Аның чирінде теннис, бадминтон, волейбол ойнаҷаң площадкалар пӱдірілген полған. ОФП занятиелеріне снарядтар тимнирінҷе сварочнай тоғыстар иділген полған.

Улуғ футбол ойнаҷаң чазызы иділген, ідӧк кӧдірілген виражтығ велотрек – L 400 метров салылған полған. Анда тректіг марығлар паза тренировкалар иртірерге чарир полған. Ідӧк кӧп марығлар ниик атлектикаҷа, велоспортча, футболҷа, городошнай спортча. 
Пу кінзер чӱс азыра кічіглер паза улуғлар чӧрҷең. Аның істінде велоспортча, хоккейҷе, теннисче секциялар апарылҷаң. Мыннаң пасха суғда чӱскені, волейбол, футбол, аар атлетика, городоктар, хазых группалары, кӧп кізі чылғаны, саналарны паза конькилерні тудынарға пирҷең орын полған. Соонаң ол прай чир сиденіл парған, паза анда чарытхылар турғыс салғаннар.

1975-1980 чылларда прай пу нимелерні кӧмезіктең пӱдіргеннер, че 80 чылда аны тузаланысха пирібіскеннер. 1980 – 1982 чч. – хазых чазылдырҷаң кін хоза пӱдір салғаннар. Прай тоғыстар 1985 чылға тоос салғаннар, оларның санында велозалдағы камин паза одыртылған чахайахтар. Он чыл спорт тилезін тіп чахсы оңдайлар пирілген.