ГТО оңдайларына алазығлар кирiлче.

Эксперттер ӧмезi чыылып ГТО кӧрiмнерiнҷе наа кирексiнiстернi кирчелер.

Алызығлар саны (наа редакцияда) мындағ: (тексттi толдыразынаң мында кӧрерге)