Хакасияда сентябрь айдағы пис иң артых спортсмен

Спорт Хакасияда
4 октября 2016 г. в 11:58
Фото из открытых источников

Пис иң артых спортсмен.

«Алтын пьедестал Хакасияда» тiп иң артых спортсменнер ӱчӱн ӱн пирiстiг конкурс чарлал парған.

Артых адағлығ санына Хакасиядағы минспорттың ӧнетiн комиссиязы мына кемнернi сығарған:

Саяна Сагатаева – Россия синiндегi бокс мариинда ипчiлер  аразында кӱмӱс медаль чиңiсчiзi.

Волгодонск городсар 130 азыра спортсмен 10 округтаң паза 44 аймах пасха хазна аймахтарынаң килген полған. Оларның прайзы орындағы синде ирткен марығларның чиңiсчiлерi, амды постарының узын Россия паза Европа хазна синiнде кӧзiтчелер. Таныхтирға кирек ол Европа мариина таластырығлығ марығ полған. Саяна Сагатаева Москва алтындағы Виктория Кулешованаң сан хоостыра финал хабызызында кӧместең не халған полған.  

 

Вадим Трунов – Тиксi Россиядағы 100 метрге чӱгӱрiс марииның кӱмӱс чиңiсчiзi.

Тилекей чемпионадының хола чиңiсчiзi, тӧрт кiзi чӱзер метр эстафетазында, чоннар аразындағы спорт узы Вадим Трунов, тиксi Россиядағы марығларда аралазып, 100 метр чӱгӱриинде кӱмӱс чиңiсчiзi полыбысхан.

 

Мария Тюмерекова - Тбилисиде ирткен олаңай кӱресче ипчiлер аразындағы тилекей синдегi  марииның кӱмӱс чиңiсчiзi

Ипчiлер аразындағы тилекейдегi марығда В.И. Чарков адынаң Олимп тимнеглiг спортшколаның араласчылары махалығ чидiглерге читкеннер. Мария Тюмерекова 49 кг. кӧдiрiмiнде кӱмӱс чиңiсчiзi полыбысхан.

 

Наталья Малюкова – Испанияда ирткен Европа синдегi дзю-доҷа марығның  кӱмӱс чиңiсчiзi.

16-18 сентябрьда Малага городта, Испанияда, Россияның ипчiлер ӧмезiне кiрiп, Наталья Малюкова (тренерi Хорошкин Е.В.) юниорлар аразында кӱмӱс чиңiсчiзi атха турыстыра медаль алған.