"Шахтёр" стадионы - чыл ибiре иптеп тоғынчатхан спорт ниме-ноозы (кöрерге)

"Шахтёр" стадионда чылығ туста кирген наа нимелер - тимненiс залы, соох туста тузаланҷаң пус чабығы.