Хакасияның спортча школалары «Школазар чол» акцияда ӧткiн араласчалар.

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
31 августа 2017 г. в 16:31
Интернеттегi пос сом

Полызығлығ акция «Школазар чол – 2017» парчан муниципальнай пiрiгiстерде чолын асты.

В.И. Чарков адынаң спортча школа тоғынҷылары, «Комплексная спортивная школа" паза "Спортивная школа олимпийского резерва единоборств" теен ӱгредiглiг учрждениелерiнiң араласчылары Паза Пилтiрi аалдағы шклазар килiп, палаларға сыйыхтар ит пиргеннер.

Сағам ол школада 6 пала ӱгренче.