Пiстiң спорт: хазии уйан кiзiлерге спорт школазы «Ирбис»

Хакасиядағы спортча министерствозы «Пстiң спорт» тiп кӧзiдiглiг программалар изерiзiнде «Ирбис» теен спортшколадаңар ӧнетiн кӧзiдiг тимнеп салған тiп искiрче Евгений Колесников.

Толдыразынаң кӧрерге мында