«Саян»-ның пастағы пузы.

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
1 сентября 2017 г. в 17:24
Интернеттегi пос сом

Хакасияның ӧӧн пус ойынҷылары Хызылчарда айғы сарыстарын тоосчалар.

Кӱннiң сай иртчеткен тимнеглер («Первомайскай» айғыда) ойын узын алғыдарына чарыдылчатхан ниме. Аның ӧӧн пӧгiнi – пуста чылчаң кӱстi тыыдары.

Пӱкӱле алза, спорт ӧмезi, хайди чоохтапча Евегий Баженов, спорт ӧменiң тренерi, полған на кiзiнiң позының кӱс синi пар, че пӱкӱле тимненiс кирек синiнде полчатхан осхас.

Позырахта «Саян» Ағбанзар айланча. Паза изере тимненiстерi декабрь айға салыл парған.