Хакас Республиказының спортча Устағлас пӧлии http://khakas.stm19.ru/ Хакасияның тхэквондо кӱресчiлерi крайдағы турнирде медальларға турыстылар http://khakas.stm19.ru/news/2813 <p>14-17 ноябрьда Хызылчарда тхэквондо кӧрiмiнҷе 2005-2007 паза 2008-2009 чылларда тӧреен хыстар-ооллар аразында азых турнир ирткен.</p> <p>Марығда парчан араласхан кiзiлер саны 240 спортсменге читкен.</p> <p>Салтарлар мариин кӧрiп алыңар&nbsp;<a href="http://stm19.ru/news/8635" target="_blank">пу страницада.</a></p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2813 Mon, 18 Nov 2019 17:36:00 +0700 Сергей Слободян Россия син марығларарында боксча хола медальға турысты http://khakas.stm19.ru/news/2812 <p>9-16 ноябрь кӱннерiнде Самара городта Россия синде иреннер аразында боксча марығлар ирткеннер.</p> <p>10 аймах-пасха кӧдiрiмнерiнде парчанынаң 350 ҷе кiзi 85 регионнаң полғаннар.&nbsp;</p> <p>Хакасиядаң парған Сергей Слободян 91 кг кӧдiрiмiнде холы сыйиина турысты.</p> <p>Таныхтирға кирек спортсмен позының пастағы чолын Виктор Кочелоров холында пастаан, соонаң Николай Дружинин аның тимнегҷiзi полыбысхан,</p> <p><a href="http://khakas.stm19.ru/admin/news/add" target="_blank">Толдыразынаң</a></p> <p>&nbsp;</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2812 Mon, 18 Nov 2019 17:25:00 +0700 Хакасияда самбоҷа кӱрезiгнiң "Динамо" - Россияның олғаннарына" азых турнир ирткен http://khakas.stm19.ru/news/2811 <p>16 ноябрьда Ағбанда "И.Ярыгин адынаң кӱрес туразыенда" самоҷа марығлар олғаннар аразында ирткен</p> <p>Пайрамни азыларында Хакасияның iстiндегi киректернiң министрi&nbsp;Андрей Кульков, спортча министрi Владимир Кретов, паза Хакасиядағы "Динамо" тiп спортча пiрiгiстiң устағҷызы Пётр Макарчук араласханнар.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8631" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201911/IMG_5954.JPG" alt="" width="700" height="467" /></p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201911/IMG_6013_&mdash;_kopiya.JPG" alt="" width="700" height="466" /></p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201911/IMG_6036.JPG" alt="" width="700" height="467" /></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2811 Mon, 18 Nov 2019 17:23:00 +0700 Хакасияда самбоҷа кӱрезiгнiң "Динамо" - Россияның олғаннарына" азых турнир ирткенче http://khakas.stm19.ru/news/2810 <p>В Хакасии состоялся открытый республиканский турнир по спортивному самбо "Динамо" - детям России"</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2810 Mon, 18 Nov 2019 17:23:00 +0700 "Хакасияның Кубогы" тiп санаҷылар марииның пастағы этабы иртче http://khakas.stm19.ru/news/2809 <p>Марығлар "Тӧӧ" тiп спортча кiнде иртерлер</p> <p>Россия Кубогының пастағы этабы</p> <p>21.11 &ndash; Кiрiс кӱнi</p> <p>22.11 &ndash; Спринт. Пос оңдайынҷа чӱгӱрiс.</p> <p>23.11 &ndash; Классикаҷа кӧрiм &ndash; 5/10 км</p> <p><br />&laquo;Хакасия Кубогы&raquo; тиксi Россия марығлары</p> <p>28.11 &ndash; Кiрiс кӱнi</p> <p>29.11 &ndash; Спринт. Классикаҷа чӱгӱрiс.&nbsp;</p> <p>30.11 &ndash; Пос оңдайынҷа чӱгӱрiс &ndash; 10/15 км</p> <p>01.12 &ndash; Азых тимненiстер. пайрамни азылып, пасталғаны.&nbsp;</p> <p>02.12 &ndash; Спринт. Пос оңдайынҷа чӱгӱрiс.</p> <p>03.12 &ndash; Классикаҷа кӧрiм &ndash; 10/15 км</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2809 Mon, 18 Nov 2019 09:12:00 +0700 Хакасиязар санаҷыларның юниорлар спортча ӧме араласчылары читтiлер http://khakas.stm19.ru/news/2808 <p>"Тӧӧ" тiп санаҷылар тимнег иртчең спортча кiнде Россия хазна ӧмезi тимненiстерiн пастирлар.</p> <p>Пастағы марығлар&nbsp; 21-23 ноябрь кӱннерiнде чолға сығарлар. Тиксi Россия синде, тiзең, санаҷылар 28 ноябрьдаң 3 декабрьға теере сананаң чылҷаң устарынаң сыназарлар.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8624" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2808 Fri, 15 Nov 2019 17:36:00 +0700 Хакасияда волейболҷа марығлар иртер http://khakas.stm19.ru/news/2807 <p>15-17 ноябрь кӱннерiнде УСЗ "Колос" (Хубачар аал) кiнiнде 2003-2004 чылларда тӧреен хыстар-оолар аразында волейболҷа марығлар иртер.</p> <p>ПРОГРАММАДА</p> <p>15 ноябрьда</p> <p>9.00 - 10.00 - чарғыҷылар чылии;</p> <p>10.00 - марығлар пасталғаны;</p> <p>14.00 - марығларның пайрамни азылғаны;</p> <p>14.30 - марығларның узарадылғаны;</p> <p>16 ноябрьда</p> <p>10.00 - марығлар пасталғаны;</p> <p>17 ноябрьда</p> <p>10.00 - марығлар пасталғаны</p> <p>15.00 - чиңiсчiлернi сыйыхтиры;</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2807 Fri, 15 Nov 2019 17:32:00 +0700 Ағбан пилтiрiнде олаңай кӱресче регион синiнҷе турнир иртер http://khakas.stm19.ru/news/2806 <p>16-17 ноябрь кӱннерiнде Ағбан пилтiрiнде МБУ ДО "Усть-Абаканская спортивная школа" кiнiнде регоин синiнҷе олаңай кӱресче чииттер аразында марығлар иртер.</p> <p>Ол марығлар Россия Федерациязының саблығ пилодына П.А. Аткнинге чарыдылча.</p> <p>ПРОГРАММАДА</p> <p>16 ноябрьда</p> <p>8.00 - 9.00 - кӧдiрiмнер синирi;</p> <p>9.30 - ӧӧн чарғыҷңлар чылии;</p> <p>10.00 - 12.00 - пастағы харбазығлар;</p> <p>12.00 - марығның пайрамни азылғаны;</p> <p>12.30 - 18.00 - марығлар узарадалғаны;</p> <p>17 ноябрьда</p> <p>10.00 - финал кӱрестерi;</p> <p>13.00 - чиңiсчiлернi сыйыхтиры;</p> <p>14.00 - таразары;</p> <p>&nbsp;</p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2806 Fri, 15 Nov 2019 17:27:00 +0700 Хакасияда регион синде спортча тимнег улус хоостыра ӧнетiн ӱгредiглер ирткен http://khakas.stm19.ru/news/2805 <p>Араласчыларның аразында ӧӧн чоохты Хакасияның спорт министерствозының тоғынҷылары тутханнар.</p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201911/IMG_5864.JPG" alt="" width="700" height="467" /></p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201911/IMG_5760.JPG" alt="" width="700" height="467" /></p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201911/IMG_5874.JPG" alt="" width="700" height="467" /></p> <p>Сомнарны паза хоза материалларны&nbsp;<a href="http://stm19.ru/news/8623" target="_blank">кӧрiңер мында</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2805 Thu, 14 Nov 2019 16:39:00 +0700 Хакасияда пауэрлифтингче чемпионат полар. http://khakas.stm19.ru/news/2804 <p>10-11 ноябрь кӱннерiнде Ағбанда МАУ "Спорткомплекс "Саяны"-ның аар атлетиканың залында тиксi Хакасия синде аар хапчаңнар аразында марығлас иртер.</p> <p>Марығлас кӧрiмнерiн кӧрiп алыңар&nbsp;<a href="http://stm19.ru/news/8622" target="_blank">пу страницада.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2804 Thu, 14 Nov 2019 16:27:00 +0700 Харатаста киокусинкай спортча кӧрiмiнҷе город синде марығлар ирткен. http://khakas.stm19.ru/news/2803 <p>10 ноябрьда Харатаста МБОУ "А.Г. Баженова адынаң лицей"-де Харатас город синде киокусинкай кӧрiмiнҷе марығлар ирткен.</p> <p>Ол марығлар милиция тоғынҷызының хумартхы адына&nbsp;Алексеей Геннадьевич Баженовха чарыдылған полған,&nbsp;ОМОН МВД РХ-да ол сержант полған.</p> <p>Марығларда 100-че кiзi араласхан, килгеннер Харатастаң, Саяногорсктаң, Ағбаннаң, Пригорсктаң.</p> <p>Тиксi ӧмелер аразында салтарлар мындағ пол парған:</p> <p>1 орында - Харатас</p> <p>2 орында - Саяногорск</p> <p>3 орында - Ағбан</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8619" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> <p>&nbsp;</p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2803 Thu, 14 Nov 2019 16:19:00 +0700 "Саяны" спортшколаның кiзiзi Пии аймағының устағҷызынаң хада тоғасханнар http://khakas.stm19.ru/news/2802 <p>Пии аймағында мерчиктiг хоккей спорт кӧрiмiн тилiтчең сурығ хоостыра тоғазығ ирткен.</p> <p>Ол сурығны пӧгерде "Саяны" спортшколаның устағҷызы Виктор Менжуренко паза Пии аймағының устағҷызы&nbsp;Иннокентий Стряпков тоғасханнар.</p> <p>Ӱзӱрген сурығлар изерiзiнең <a href="http://stm19.ru/news/8620" target="_blank">танызып аларға чарир мында.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2802 Thu, 14 Nov 2019 09:14:00 +0700 Хакасияда дзюдо кӱресчӀлерiнiң тренерлерi семинарда араластылар http://khakas.stm19.ru/news/2801 <p>Хызылчарда 21 час читкелек чииттер аразында марығ иртiрерiне орта тренерлер семинарда араласханнар.</p> <p>Ол ӱгредiгнiң ӧӧн кӧстее 13-15, 15-17 частығ дзюдо кӱресчiлерiн тимнирi полған.</p> <p>Семинарны иртiрген кiзiлер аттарын хығырыңар <a href="http://stm19.ru/news/8608" target="_blank">пу страницада</a></p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8608" target="_blank">&nbsp;</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2801 Tue, 12 Nov 2019 16:51:00 +0700 Харатаста дзюдоҷа азых марығлар ирткен http://khakas.stm19.ru/news/2800 <p>9 ноябрьда Харатас городта 2010-2011 чылларда тӧреен хыстар-ооллар аразында дзюдоҷа марығлар ирткеннер.</p> <p>Турнирде парчан араласчылар саны 120 кiзюм саналған: Харатастаң, Коптеводаң, Широдаң.&nbsp;</p> <p>Ооллар 24 кг<br /> 1 Юрий Воробьев (Харатас)<br /> 2 Владислав Ивашкин (Харатас)<br /> 3 Сергей Шевчук (Харатас)<br /> 3 Дмитрий Дедов (Харатас)&nbsp;<br /> <br /> Ооллар 27 кг<br /> 1 Богдан Ивантаев (Харатас)<br /> 2 Марк Гигель (Харатас)<br /> 3 Юрий Власов (Харатас)<br /> 3 Сергей Белокопытов (Харатас)<br /> <br /> Ооллар 30 кг<br /> 1 Денис Ахмадеев (Харатас)<br /> 2 Сергей Колесников (Харатас)<br /> 3 Станислав Крюков (Харатас)<br /> 3 Муслим Матвеев (Харатас)<br /> <br /> Ооллар 33 кг<br /> 1 Михаил Скоробогатов (Харатас)<br /> 2 Максим Филатов (Харатас)<br /> 3 Иван Казакевич (Харатас)<br /> 3 Данил Алаев (Харатас)<br /> <br /> Ооллар 36 кг<br /> 1 Владислав Лыков (Харатас)&nbsp;<br /> 2 Данил Иванов (Харатас)<br /> 3 Иван Липко (Харатас)<br /> 3 Егор Парфенович (Харатас)&nbsp;<br /> <br /> Ооллар 39 кг<br /> 1 Матвей Аверченко (Харатас)<br /> 2 Арсений Мушкачев (Харатас)<br /> 3 Эдуард Казарян (Харатас)<br /> 4 Иван Куленок (Харатас)</p> <p>Ооллар 42 кг<br /> 1 Александр Зубков. (Харатас)<br /> 2 Даниил Таранущенко (Харатас)<br /> 3 Максим Хмелев (Харатас)<br /> 3 Алексей Коняев (Харатас)</p> <p>Ооллар 50 кг<br /> 1 Матвей Булыгин (Харатас)<br /> 2 Эдуард Славич (Харатас)<br /> 3 Артем Богданов (Харатас)</p> <p>Ооллар +50 кг<br /> 1 Богдан Баженов (Харатас)&nbsp;<br /> 2 Михаил Уланов (пос. Коп)<br /> 3 Александр Игнатенко (Харатас)</p> <p>Хыстар 24 кг<br /> 1 Арина Чипрасова (Харатас)&nbsp;<br /> 2 Анастасия Сидорова (пос. Коп)<br /> 3 Марина Мамедова (Харатас)<br /> <br /> Хыстар 30 кг<br /> 1 Евгения Есенова (с. Ново)<br /> 2 Кристина Гилева (Харатас)&nbsp;<br /> 3 Анна Панченко (Харатас)<br /> 3 Алана Токоякова (Харатас)</p> <p>Хыстар 33 кг<br /> 1 Анна Трошина (Харатас)<br /> 2 Диляра Ибадуллаева (Харатас)<br /> 3 Милослава Кныш (Харатас)&nbsp;<br /> 3 Анастасия Ждакаева ( г. Абак)<br /> <br /> Хыстар +40 кг<br /> 1 Валерия Шайдорова (Харатас)<br /> 2 Ольга Саквина (Харатас)<br /> 3 Валерия Ускова (Харатас)<br /> 3 Алёна Метелькова (Харатас)</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8604" target="_blank">&nbsp;Толдыразынаң мында.</a></p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2800 Mon, 11 Nov 2019 10:39:00 +0700 Хакасияның волейболҷа ӧмезi Россия синге сыхчатхан марығда чиңiсчi полыбысханнар http://khakas.stm19.ru/news/2799 <p>1-9 ноябрь кӱннерiнде Заринск городта зона синде 2005-2006 чылларда тӧреен хыстар аразында волйболҷа марығлар ирткеннер.</p> <p>Ол марығда Сибирьдегi аймах регионнардаң волйболҷа ӧмелерi араласханнар.&nbsp;</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8602" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201911/6a7u6TJPfEE.jpg" alt="" width="700" height="505" /></p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201911/PJ1rnJYaeYI.jpg" alt="" width="700" height="529" /></p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201911/O0nrMVqDAgk.jpg" alt="" width="700" height="506" /></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2799 Mon, 11 Nov 2019 10:32:00 +0700 Хакасиязар ГТО-ның регион синдегi ӧме килген http://khakas.stm19.ru/news/2798 <p>ГТО-ның спортсменнерiн Хакасиядағы 2 министерствозының тоғынҷылары удурлааннар: спорт паза ӱгредiг. Андох туған-чағыннары, таныстары полғаннар.</p> <p>Таныхтирғӧ кирек, ГТО араласчылары Россияның 83 регионнаң марыға килглееннер.</p> <p>Ирткен полған ол "Артек" тiп тиксi Россия синдегi олғаннар кiнiнде.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8601" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2798 Fri, 08 Nov 2019 09:13:00 +0700 Саяна Сагатаева тилекейдегi чааҷылар ойыннарының мариинда араласханынаңар чоохтапча http://khakas.stm19.ru/news/2797 <p>Россияның боксча ипчiлер спорт ӧмезi тилекей чааҷылар мариинда 3-ҷi орынға чидiп алғаннар.</p> <p>Ол марығлар ирткен полған Хыдат чирiнде.</p> <p>Оларның аразында пiстiң Саяна Сагатаева, кӱмӱс медальға турысхан.</p> <p><iframe src="//www.youtube.com/embed/BsxZe4vavJ0" width="700" height="350"></iframe></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2797 Thu, 07 Nov 2019 17:30:00 +0700 Ағбанда физкултураҷа-хазых тутчаң тура ам даа пӱтче http://khakas.stm19.ru/news/2796 <p>Ағбанда Лермонтов-Торосов орамаларының пiрiгiзiнiң пулиинда физкультураҷа-хазых тутчаң тура пӱдiрии парча.</p> <p>Аны тимге сығар салар ӱчӱн 24 млн. салковай пирiлче.</p> <p>Толдыразынаң - кӧрiгде:</p> <p><iframe src="//www.youtube.com/embed/HKSl9i7Cgr0" width="700" height="350"></iframe></p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2796 Thu, 07 Nov 2019 09:11:00 +0700 «Абакан» спортча пайзаң тура - Россияда иң артыхтарының пiрсi http://khakas.stm19.ru/news/2795 <p>Пу кӱннерде Россия синдегi спортча тураларының чарғыҷылары аймах-пасха номинацияларҷа марығны кӧрiп, постарының чарғызын салыбысханнар.</p> <p>Конкурста парчан 235 спортча туразы 61 регионнаң араласхан.</p> <p>Номинациялар аттарын паза чарғы салтарларын кӧрiңер&nbsp;<a href="http://stm19.ru/news/8595" target="_blank">пу страницада.</a></p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2795 Wed, 06 Nov 2019 09:15:00 +0700 «Спартак» Тедеско устаанынаң утыр салды 100-чi ойынында «Открытие Арене» теен марығда http://khakas.stm19.ru/news/2793 <p>«Спартак» футболҷа ӧме «Арсеналға» тилекей Россия мариинда 15-ҷi турда уттыр салды.</p> <p>Хайди ойнааннарынаңар толдыразынаң хығырыңар&nbsp;<a href="http://stm19.ru/news/8586" target="_blank">пу страницада.</a></p> Спорт Россияда паза тилекейде http://khakas.stm19.ru/news/2793 Tue, 05 Nov 2019 17:28:00 +0700