Хакас Республиказының спортча Устағлас пӧлии http://khakas.stm19.ru/ Хакасияда ГТО син сыныхтаҷаң 13 кін тоғынча http://khakas.stm19.ru/news/2649 <p>Полған на городта паза аймахта ГТО кіннері тоғынча.</p> <p>ГТО таңмаларын аларға иткен улусха 5 алтам идерге кирек:</p> <p>1. gto.ru порталында санға кірері, анкетаны толдырып id-номер алып аларға кирек.</p> <p>2. Ӧнетін пічік пазарға кирек полар, ГТО кӧрімін таллап аларға киреегӧк.</p> <p>3. Имҷілернің чарадығлығ сыныхтағ пічии кирек.</p> <p>4. ГТО кӧрімнерін ӧнетін кӧрілген кӱнде ГТО сыныхтаҷаң кінзер килерге кирек, хада паспорт киречілестіг пічиин алып аларға кирек полар.</p> <p>5. ГТО кӧрімнері сыныхтаан соонда, ӧнетін пайрамни сыйыхтас кӧрілче.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8222" target="_blank">ГТО сыныхтағ кіннерін кӧрерге мында.</a></p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2649 Wed, 26 Jun 2019 14:45:00 +0700 Хакасияда пауэрлифтингче марығлар тоозыл парды http://khakas.stm19.ru/news/2648 <p>22 июньда Ағбанда "Саяны" спортча туразында Хакасия синде пауэрлифтингче марығлар ирткен полған.</p> <p>Аралазарға чарат салған 47 кізі, Ағбаннаң, Харатастаң, Ағбан пилтірінең паза Хызылчар крайынаң.<br /><br /><a href="http://stm19.ru/news/8220" target="_blank">Марығлар салтарларын кӧрерге мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2648 Wed, 26 Jun 2019 14:41:00 +0700 Хакасияда ниик атлетикаҷа марығлар иртер http://khakas.stm19.ru/news/2647 <p>28-29 июнь кӱннерінде "Саяны" спортча туразында Республика синде ниик атлетикаҷа марығлар иртер.</p> <p>Программада чӱгӱріс чол узуны&nbsp;100, 300, 600, 1000, 2000 м, узунға сегірері, пӧзікке сегірері, ядро ідері, эстафетаҷа чӱгӱріс марии -&nbsp;100*200*300*400, 4*400.</p> <p>Пасталғаны: 28 июнь, 11:00.</p> <p>Пайрамни азылары: 28 июнь, 12:00.</p> <p>Марығлар чабылары: 29 июнь, 16:00.</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2647 Wed, 26 Jun 2019 14:37:00 +0700 Хакасиядағы самбоҷа кӱресчі Россия синде хола чиңіс атха читкен http://khakas.stm19.ru/news/2646 <p>20-23 июнь кӱннерінде Майкопта тиксі Россия синде самбоҷа марығлар космос-кии кӱстері аразында чемпионат полған.</p> <p>Араласчылар саны 300-че кӱресчі кізее читкен. Виктор Таскараковтың ӱгренҷізі Онла Долаан 57 кг кӧдірімінде хола медаль алып алған.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8215" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2646 Tue, 25 Jun 2019 14:32:00 +0700 2019 чылдағы XXIX-ҷы тилекейҷе Хысхы универсиаданың таңмалары холдаң холға пирілгені http://khakas.stm19.ru/news/2645 <p>Пӱӱн Хакасиядағы спортча министерствода 2019 чылдағы XXIX-ҷы тилекейҷе Хысхы универсиаданың таңмалары пиріл парған.</p> <p>Чоохтирға кирек, 21 декабрьда Ағбанда аның халғанҷы тоғызы ирткен полған. Хакасиядаң анда 22 ӧрт тутхан кізі полған.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8219" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2645 Tue, 25 Jun 2019 14:26:00 +0700 "Пуланкӧл" тынағ лагерьде наа сезон азылча http://khakas.stm19.ru/news/2644 <p>Наа тынағ сезон азарында Хакасия спорт министерствозының араласчылары полғаннар: Владимир Кретов, министрнің пастағы орынҷызы, Николай Ельчанинов, Хакасияның піріктірілген ӧмелерінің тимнир кіннің устағҷызы.</p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201906/DPEiZRo7a48.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8216" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2644 Mon, 24 Jun 2019 14:22:00 +0700 Хакасияның спорт министерствозы Виктор Райковты пайрамынаң алғыстапча http://khakas.stm19.ru/news/2643 <p>24 июньда Виктор Кириллович Райковха 60 час толча.</p> <p>Ол олаңай кӱресчінің спорт узы, Россияны саблығ тренері, олаңай кӱресче чон аразындағы синде спортча чарғыҷы категориялығ, Россия Федерациязының физкультураҷа паза спортча матлама тоғынҷызы.&nbsp;</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8211" target="_blank">Толдыразына мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2643 Mon, 24 Jun 2019 14:17:00 +0700 Валерия Карамчакова Кидеркі синде олаңай кӱресче марығларға тимненче http://khakas.stm19.ru/news/2642 <p>Хакасияның кӱресчізі Валерия Карамчакова Кидеркі чир синдегі марығларға тимненче.</p> <p>Марығлар иртчең орыны Краков город (Польша), 14-26 июнь кӱннері.</p> <p>Спортсменка из Хакасии в составе сборной страны проходит подготовку к соревнованиям.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8206" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2642 Fri, 21 Jun 2019 14:14:00 +0700 Ағбанда аймах-пасха спортча тузалығ орын пӱтче http://khakas.stm19.ru/news/2641 <p>Ол спортча чазыда футбол, волейбол, баскетбол ойыннарын иртірерге чарир полар.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8204">Толдыразынаң мында.</a></p> <p><iframe src="//www.youtube.com/embed/_4eSYsn5SqQ" width="700" height="350"></iframe></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2641 Thu, 20 Jun 2019 14:10:00 +0700 Кирилл Яковлев тиксі Россия марығларда кӱмӱс паза хола медальларға турысты http://khakas.stm19.ru/news/2635 <p>Чебоксарыда 20 час читкелек хулахтаң уайан исчеткен чииттер аразында марығлар ирткен полған.</p> <p>Парчан араласчылар саны 400-че кізі 28 регионнаң полған.</p> <p>Хакасиядаң андар&nbsp; Владимира Волковтың ӱгренҷізі Кирилл Яковлев парған.</p> <p>Ол 1500 м чол узунында чӱгӱріп, ікінҷізі пол парған&nbsp; 4.20,31 минутадаң.&nbsp;</p> <p>3000 метрге чӱгӱріс чолын ол&nbsp;11.23,15 минутаа иртібіскен.</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2635 Wed, 19 Jun 2019 20:34:00 +0700 "Физическая культура" пӧлиинің студенттері дипломнай тоғыстарны арачылапчалар http://khakas.stm19.ru/news/2634 <p>Пу нидиледе техникумда 481,482, 491 паза 492 группадағы студенттер «Физическая культура» ӱгредіг кӧрімінҷе дипломнай тоғыстарын кӧзіткеннер.</p> <p>Хазна саринаң сыныхтағ комиссияда спорт министрінің орынҷызы&nbsp;Виталий Мордакин араласхан. Хачы чооғы хоостыра ӱгредіг заведениенің статузы кирек синінде тудылча.</p> <p>Таныхтирға кирек, 18 июньда пуох оңдайлығ хазна экзаменнерін спорт министрінің орынҷызы&nbsp;Олег Данчук сыныхтаан.</p> <p>Экзаменнер 22 июньға теере поларлар.</p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201906/7mQ3jrW_MvY.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2634 Wed, 19 Jun 2019 20:27:00 +0700 Хакасияның аттығҷылары чиңісчілерні таптылар. http://khakas.stm19.ru/news/2638 <p>1-3 июнь кӱннерінде Ағбанда мылтых аттарынҷа марығлар Республика синінде ирткеннер.</p> <p>Анда прай 77 кізі араласхан полған.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8201" target="_blank">Салтарларын кӧріңер мында.</a></p> <p>&nbsp;</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2638 Tue, 18 Jun 2019 20:48:00 +0700 Хакасияда учах спортының кӧрімінҷе Хакасия синде марығластар ирткен. http://khakas.stm19.ru/news/2637 <p>14 июньда Харатаста Хакасия синде учахтар спортынҷа марығластар ирткен полған.</p> <p>Анда прай 35 кізі учах тиріглерінең марығласханнар. Килгеннер Ағбаннаң, Сорсктаң. Харатастаң, Боград аймағынаң паза Хызылчар крайынаң.</p> <p><a href="http://stm19.ru/" target="_blank">Салтарлары мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2637 Tue, 18 Jun 2019 20:44:00 +0700 Ағбанда тоғысчы коллективтер аразында спартакиада парча. http://khakas.stm19.ru/news/2636 <p>Июнь айның пастағы кӱннерінеңок тоғысчы коллективтер аразында 10 спорт кӧрім аразында спартакиада марығластары парча.</p> <p><iframe src="//www.youtube.com/embed/Qsv8oYYhf58" width="700" height="350"></iframe></p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2636 Tue, 18 Jun 2019 20:40:00 +0700 Хакасиядағы спорт министерствозы паза региондағы "Динамо" спорт ӧмезі чӧптезіг иткеннер http://khakas.stm19.ru/news/2640 <p>Хакасиядағы спорт министрі Владимир Кретов паза Хакасияның Ӏстіндегі киректернің министрі Андрей Кульков региондағы "Динамо" теен спортча халых пірігізінең чӧптезіг ит салдылар.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8189" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2640 Mon, 17 Jun 2019 20:59:00 +0700 Харатастағы «Сибиряк» футбол фестивальының призёры http://khakas.stm19.ru/news/2639 <p>13-15 июнь кӱннерінде Железногорскта 2009 чылда тӧреен чииттер аразында футболҷа марығлар ирткен.</p> <p>Марығда прай 6 ӧме араласхан:&nbsp;&laquo;Ротор&raquo; (Хызылчар), &laquo;Берёзовскай ДЮСШ&raquo; (Хызылчар), &laquo;Смена&raquo; (гЖелезногорск), &laquo;ЦИВС&raquo; (Ачинск), Хакасияны піріктірілген ӧмезі паза Харатастағы &laquo;Сибиряк&raquo;.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8190" target="_blank">Салтарларын кӧріңер.</a></p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2639 Mon, 17 Jun 2019 20:52:00 +0700 Асхыста муниципалитеттер аразындағы Спартакиада марығлары иртер http://khakas.stm19.ru/news/2633 <p>14-15 июнь кӱннерiнде Асхыста Хакасиядағы муниципалитеттер аразындағы Спартакиадазы иртер.</p> <p>Программада эстефета, тоғылах тимiр-ядро iдерi, хол пазызары, волйбол, столҷа теннис, мылтыхтаң атары, дартс паза канат тартары кӧрiл парғаннар.</p> <p>Пайрамни азылары 11:20 часта.</p> <p>Пасталары: 11:40 часта.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8184" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2633 Thu, 13 Jun 2019 17:25:00 +0700 Россия кӱнiнде спорт араласчылары улуғ хаалағда араласханнар http://khakas.stm19.ru/news/2632 <p>Ағбанда тиксi Россия синнiг "Россия чонының ынархас хаалағы" тiп мероприятие ирткен.</p> <p>Анда аймах-пасха коллективтер араласханнар. Толдыраынаң хығырыңар&nbsp;<a href="http://stm19.ru/news/8183" target="_blank">пу страницада.</a></p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201906/IMG_9667.JPG" alt="" width="700" height="467" /></p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201906/IMG_9709.JPG" alt="" width="700" height="467" /></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2632 Thu, 13 Jun 2019 10:03:00 +0700 Хакасияның спортсменнерi ниик атлетикаҷа марығларында сыйыхтарға турыстылар. http://khakas.stm19.ru/news/2631 <p>Иркутсктағы ИрНИТУ стадионында СФО синде ниик атлетикаҷа марығлар ирткен.</p> <p>Час хоостыра пӧлiлген кизектер: иреннер паза ипчiлер 1996 чылдағылар паза аның улуғлары; 23 часха читкелек чииттер; 20 часха читкелек чииттер; 2002-2003 чылларда тӧреен оол-хыстар.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8182" target="_blank">Марығ оңдайларынаңар хығырыңар мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2631 Tue, 11 Jun 2019 15:53:00 +0700 Россия кӱнiне чарыдылған аттар марии иртер. http://khakas.stm19.ru/news/2630 <p>13-14 июнь кӱннерiнде "А.А. Магдалин адынаң аттар спортча школазында" аттар марии полар.</p> <p>Санас комиссиязы 13 июньда 13.00 часта тоғынып пастир.</p> <p>Ӧӧн чарғыҷызы - Олеся Мордвина (1 кат.)</p> <p>Ӧӧн хачызы - Ольга Чупина (1 кат.)</p> <p>ПРОГРАММАЗЫН&nbsp;<a href="http://stm19.ru/news/8181" target="_blank">кӧрiңер мында&nbsp;</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2630 Tue, 11 Jun 2019 15:48:00 +0700