Хакас Республиказының спортча Устағлас пӧлии http://khakas.stm19.ru/ "Чемпионнаң хада зарядка" Ағбанда. http://khakas.stm19.ru/news/2150 <p>Ағбанда 5 чыл изере тиксi Россия синде "Чемпионнаң хада зарядка" проект иртче.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/7219" target="_blank">Толдыразынаң анзынаңар хығырарға мында.</a></p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2150 Fri, 19 Oct 2018 17:36:00 +0700 Аттар спортының 2018 чылдағы марығлас сезоны тоозыл парды. http://khakas.stm19.ru/news/2149 <p>Спорт араласчылары постарының сағыстарынаң ӱлесчелер.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/7218" target="_blank">Толдыразынаң хығырарға мында.</a></p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2149 Fri, 19 Oct 2018 17:34:00 +0700 В.И. Чарков адынаң спортшкола ӱгренҷiлерi тиксi Россия марығларына тимненчелер. http://khakas.stm19.ru/news/2148 <p>15-21 октябрь кӱннерiнде дзюдоҷа кӱресчiлер Сибирь спорт ӧмезi синiнде марығларға тимненчелер.</p> <p>Анда араласчалар В.М. Чарков адынаң спортшкола ӱгренҷiлерi: Николай Заблоцкий (55 кг, тренер Евгений Хорошкин), Андрей Коноплев (90 кг, тренер Сергей Иванов), Сергей Скуратенко (46 кг, тренер Вячеслав Соломонов), Александр Нефедов (90 кг, тренер Евгений Хорошкин).</p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2148 Thu, 18 Oct 2018 17:24:00 +0700 Хакасияның теелебекчiлерiнде кӱмӱс паза хола медальлары. http://khakas.stm19.ru/news/2147 <p>Ирткен тынағ кӱннерiнде «Кубок Красноярья – 2018» тiп теелбек спорт кӧрiмiнҷе марығлар ирткеннер.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/7212" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2147 Thu, 18 Oct 2018 17:21:00 +0700 Хакасияның ниик атлетикаҷа араласчылары Россия синдегi марығларда араласчалар http://khakas.stm19.ru/news/2146 <p>20-21 октябрь кӱннерiнде Оренбургта тиксi Россия синде кроссча марығлар иртер.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/7213" target="_blank">Программазынаң танызып алыңар мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2146 Thu, 18 Oct 2018 14:42:00 +0700 Минспорт РХ 160-161 № чарлаа, 15 октябрь 2018 чыл http://khakas.stm19.ru/news/2145 <p>Минспорт РХ 160-161 № чарлаа, 15 октябрь 2018 чыл</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/7210" target="_blank">Кӧрерге мында.</a></p> ГТО нормазы – чуртас нормазы http://khakas.stm19.ru/news/2145 Wed, 17 Oct 2018 17:41:00 +0700 Алексей Маганаков паза Иван Глазун тилекей синдегi чиңiсчiнiң сыйыхтары ӱчӱн кӱрезерлер. http://khakas.stm19.ru/news/2144 <p>Ол марығ Тюменьде 19-23 октябрь кӱннерiнде иртер.</p> <p>Хакасиядағы спортча техникумынаң парчалар Алексей Маганаков паза Иван&nbsp;Глазун. Оларны тимнепче&nbsp;Артем Кулумаев.</p> <p>ПРОГРАММАЗЫ</p> <p>19&nbsp;октябрьда</p> <p>11.00 &ndash; кӧдiрiм синеглерi: 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 92, 100, 110 кг</p> <p>17.00 &ndash; пайрамни азылары</p> <p>17:30 &ndash; марығлар</p> <p>20 октябрьда</p> <p>11.00 &ndash; финалҷа кӱрестер: 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 92, 100, 110 кг</p> <p>14.00 &ndash; салтарларны чарлиры, сыйыхтастар, турнирнiң чабылары.</p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2144 Wed, 17 Oct 2018 17:36:00 +0700 Хакасияда волейболҷа марығларда чиңiсчiлерi пiлдiрт пардылар. http://khakas.stm19.ru/news/2143 <p>Хубачарда "Колос" теен спортча турада Хакасия синде марығлар ирттiлер.</p> <p>Араласчылары - хыстар, 2004-2005 чылларда тӧреннер.</p> <p>Салтарлары:</p> <p>1 орында - "ЦСКА-Хакасия-1"</p> <p>2 орында - "ЦСКА-Хакасия-2"</p> <p>3 орында - "ДЮСШ по ИВС" г. Абакан</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2143 Wed, 17 Oct 2018 17:32:00 +0700 Саяна Сагатаева – тилекей марығларында боксча хола чиңiсчiзi http://khakas.stm19.ru/news/2142 <p>10-14 октябрь кӱннерiнде Эйндховене (Нидерладны) городта "Еindhoven Box Cup" тiп боксча турнир ирткен.</p> <p>Хакасиядаң анда пiстiң спортсменкаға Саяна Сагатаеваға аралазарға ӱлӱс тӱскен полған.</p> <p>Анда ол хола медаль синiне читче. Тимнеп боксха кӧнiктiрче Михаил Сазонов, пастағы тренер - Николай Дружинин.</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2142 Tue, 16 Oct 2018 17:26:00 +0700 Хакасияда ипчiлер аразындағы футбол марии тоозыл парды. http://khakas.stm19.ru/news/2141 <p>Марығлас кӱннерi 16 сентябрьдаң 14 октябрь кӱннерiне читiре саналғаннар.</p> <p>Парчан 9 спорт ӧмезi килген Ағбаннаң, Харатастаң, Асхыс, Алтай, Ағбан пилтiрi аймахтарынаң.</p> <p>САЛТАРЛАР:</p> <p>1 орында - "Пчелка" (а.&nbsp;Доможаково)</p> <p>2 орында - "Звезда" (Харатас г)</p> <p>3 орында - "Спартак-КДЮСШ" (Ағбан г.)</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2141 Tue, 16 Oct 2018 17:21:00 +0700 Хакасиядағы спорт ӧмезi ГТО кӧрiмiнерiнҷе финалда аралазар http://khakas.stm19.ru/news/2140 <p>17 октябрь - 7 ноябрь кӱннерiнде "Артекте" ГТО кӧрiмнерiнҷе марығлар иртерлер.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/7198" target="_blank">Толдыразынаң кӧрерге мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2140 Tue, 16 Oct 2018 17:19:00 +0700 Хубачарда волейболҷа кибiрлiг марығлар ирткен. http://khakas.stm19.ru/news/2139 <p>Араласчылар саны 7 ӧме полған.</p> <p>Спортсменнер 2004-2005 чылларда тӧрееннер, килгеннер Хубачардаң, Харатастаң, Нымырттығдаң, Междуреченсктаң паза Новосибирсктең.</p> <p>Марығ ирткен "Колос" спортча туразында.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Салтарлар:</p> <p>1 орында - РДЮСШ-1 (Хубачар)</p> <p>2 орында - ЦИВС (Новосибирск)</p> <p>3 орында - ДЮШ ИВС (Ағбан)&nbsp;</p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2139 Mon, 15 Oct 2018 16:16:00 +0700 «Саяны» мерчиктiг ӧме Михайло Волков адынаң турнирнiң чиңiсчiзi. http://khakas.stm19.ru/news/2138 <p>Мерчиктiг хоккейҷе "Саяны" ӧме "Михайло Волков Кубогында" аралазып, чиңiсчi полыбысхан.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/7195" target="_blank">Толдыразынаң хығырарға мында.</a></p> <p>&nbsp;</p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2138 Mon, 15 Oct 2018 16:11:00 +0700 Хакасиядағы дзюдо кӱресчiлерi тиксi Россия синдегi марығларда. http://khakas.stm19.ru/news/2137 <p>13-14 октябрьда Хызылчарда чииттер аразында турнир ирткен, анда араласханнар 2002-2004 чылларда тӧреен ооллар-хыстар.</p> <p>Парчан 400-че кiзi Россиядаң 18 субъектiнең килген полған.</p> <p>Салтарлар:&nbsp;</p> <p>1&nbsp;орында - Сергей Скуратенко (46 кг - Абакан), Георгий Удотов (66 кг - Черногорск), Александр Нефедов (90 кг - Абакан)</p> <p>2 орында - Данил Сальмонович (60 кг - Черногорск)</p> <p>3 орында -&nbsp;Арина Боброва (44 кг - Черногорск), Максим Голощапов (73 кг - Черногорской)</p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201810/a60a39ad-de79-41dd-bc7b-a14ae599999f.JPG" alt="" width="700" height="489" /></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2137 Mon, 15 Oct 2018 16:05:00 +0700 "Саяны" меспектiг хоккей ӧмезi Михайло Волков адынаң Кубогында ӱзiнҷi чиңiзiн туттылар. http://khakas.stm19.ru/news/2136 <p>ӰзӀнҷi ойын кӱнiнде пiстiң ӧменең тоғыр "Кузбасс-2000" турысхан.</p> <p>Пу чииттернiң ӧмезi позының ойын кизегiнде уттырыс пiлбеен полғаннар.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/7192" target="_blank">Толдыразынаң хығырыңар мында.</a></p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2136 Fri, 12 Oct 2018 16:02:00 +0700 Тиксi Россия синдегi марығларда В.И.Чарков адынаң дзюдо спортсменнерi аралазарлар. http://khakas.stm19.ru/news/2135 <p>12-14 октябрьда Хызылчардағы Д.Г. Миндиашвили адынаң Курес академиязында тиксi Россияҷа марығлар дзюдо кӧрiмiнҷе полар.</p> <p>Хакасиядаң андар парчалар В.И. Чарков адынаң спортшколаның араласчлыраы:</p> <p>Сергей Скуратенко 2003 г.р. до 46 кг, тренер - Соломонов В.И.<br />Матвей Ханин 2004 г.р. до 55 кг, тренер - Иванов С.А.<br />Александр Нефедов 2002 г.р. до 90 кг, тренер - Хорошкин Е.В.<br />Николай Заблоцкий 2002 г.р. до 55 кг, тренер - Хорошкин Е.В.<br />Марк Требтау 2002 г.р. до 66 кг, тренер - Хорошкин Е.В.<br />Иван Базлаев 2003 г.р. до 60 кг, тренер - Хорошкин Е.В.<br />Данил Дорошенко 2003 г.р. до 60 кг, тренер - Хорошкин Е.В.<br />Вячеслав Потехин 2002 г.р. до 60 кг, тренер - Хорошкин Е.В.<br />Андрей Коноплев 2003 г.р. до 90 кг, тренер - Иванов С.А.<br />Захар Нам 2004 г.р. До 50 кг, тренер - Соломонов В.И.<br />Никита Стреколев 2003 г.р. до 66 кг, тренер - Иванов С.А.</p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2135 Fri, 12 Oct 2018 15:57:00 +0700 Хакасияның спортча делегациязы чоннар аразындағы форумда министiрнең хада аралазар. http://khakas.stm19.ru/news/2134 <p>"Россия - спортча хазна" тiп форумда В.В. Путин араласча.</p> <p>Иртче ол 10-12 октябрьда Ульяновск городта,&nbsp;<a href="http://stm19.ru/news/7178" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2134 Thu, 11 Oct 2018 15:54:00 +0700 Мария Трифонова Россия синдегi марығларда иң кӧрiмнiг кӱресчi адын алтын медальнаң ӧңнендiрiбiскен http://khakas.stm19.ru/news/2133 <p>Челябинскте тиксi Россия синде хыстар аразында боксча марығлар ирткен.</p> <p>Хакасиядаң андар парғаннар Виолетта Бондаренко (тренер Дружинин Н.Ф) паза Мария Трифонова (тренер А.А. Литвинов).&nbsp;</p> <p>Виолетта Бондаренко 2-ҷi орынға сыххан, финалда Кемероводағы спортсменкаға чиңдiрiбiскен.&nbsp;<br />⠀&nbsp;<br />Мария Трифонова алып алған пастағы орын, аны турнирнiң иң чахсы марығҷызытiп таңмалааннар.</p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2133 Thu, 11 Oct 2018 15:48:00 +0700 Руслан Драганов тилекей марығларда араласча http://khakas.stm19.ru/news/2132 <p>11-21 октябрь кӱннерiнде Халкидирки городта (Грецияда) шахматча тилекей марии иртче.</p> <p>Шахмат узы, "Ирбис" спортшколаның араласчызы Руслан Драганов Россия ӧмезiнең хада харах оды уйан кiзiлер аразында марығлазар.</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2132 Thu, 11 Oct 2018 15:45:00 +0700 Наталья Малюкова, Хакасиядаң, тиксi Россия синдегi дзюдоҷа марығларда аралазар http://khakas.stm19.ru/news/2131 <p>10-13 октябрь кӱннерiнде Грозныйда тиксi Россия синдегi марығлар ипчiлер аразында иртер.</p> <p>Хакасиядаң андар В.И.Чарков адынаң спортшкола ӱгренҷiзi спорт узы, Россия ӧмезiнiң араласчызы, парар.</p> <p>Ол 52 кг кӧдiрiмiнде харбазар.</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2131 Wed, 10 Oct 2018 17:27:00 +0700