Хакас Республиказының спортча Устағлас пӧлии http://khakas.stm19.ru/ Хакасияда чон кӱрестерi кӧрiмнерiнҷе марығлар ирткен. http://khakas.stm19.ru/news/2282 <p>16 декабрьда МАУ "Спорткомплекс "Абакан" теен турада республикаҷа синде хакас чонның кӧрiмнерiнҷе марығлар ирткен.</p> <p>Парчан салтарларны кӧрiп аларға чарир&nbsp;<a href="http://stm19.ru/news/7475" target="_blank">пу страницада.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2282 Mon, 17 Dec 2018 16:39:00 +0700 Комплекснай спортшколаның ӱгренҷiзi мылтых атчаң марығларда чиңiсчiлер санында. http://khakas.stm19.ru/news/2281 <p>14-16 декабрь кӱннерiнде Хызылчарда мылтых атыпчатхан улус аразында марығлар полды.</p> <p>Араласчылар саны 60 кiзее читкен полған. Килгеннер Ағбаннаң, Железногорсктаң, Зеленогорсктаң, Хызылчардаң...</p> <p>Комплекснай спортшколаның ӱгренҷiзi&nbsp;Тимофей Максимов ПП40 мылтых атчаң кӧрiмiнде кӱмӱс чиңiсчiзi полыбысхан. Тимнегнi ол Виктор Кульпин холында иртче.</p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2281 Mon, 17 Dec 2018 16:30:00 +0700 «СпортАнзор»-ның наа сығарызы (КӦРӀГ) http://khakas.stm19.ru/news/2280 <p>Городтағы "Ағбан" тiп спортча программазы.</p> <p><iframe src="//www.youtube.com/embed/dGy6xsaFWgA" width="544" height="448"></iframe></p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2280 Mon, 17 Dec 2018 16:26:00 +0700 Вероника Думрауф, Хакасиядаң, чоннар аразындағы волейболҷа тиксi марығларда алтын медальға турысты. http://khakas.stm19.ru/news/2279 <p>13-16 декабрьда Польшада, Олецко городта, 2004-2005 чылларда тӧреен хыстар аразында волейболҷа марығлар ирткен.</p> <p>Волейболҷа спорт ӧмезiнең устап парча Александр Карикова, паза аның полысчызы пар Евгений Конягин. Парчан турнирнiң ойыннарын олар 3:0 саннаң утханнар.&nbsp;</p> <p>Араласхан ӧмелер санында мындағ хазналар полған: Польша, Украина, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва, Грузия.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/7465" target="_blank">Толдыразынаң салтарлардаңар мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2279 Mon, 17 Dec 2018 15:07:00 +0700 Хакасияда "Универсиада-2019" тiп спорт пайрамына улуғ тимненiс парча. http://khakas.stm19.ru/news/2278 <p>21 декабрьда Хакасияда Хысхы Универсиада - 2019 тiп спорт пайрамының от чырыдары кӱнге тимненiс парча.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/7462" target="_blank">Чыылығ ирткенiнеңер хығырарға мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2278 Fri, 14 Dec 2018 14:13:00 +0700 "Ирбис" тiп спортшкола ух-чаа спорт кӧрiмiнҷе тимнеглерге алча http://khakas.stm19.ru/news/2277 <p>Иртiрiлче ӧнетiн устаныстығ кӧзiдiглер, ух-чаа кӧрiмнерiнеңер, соғаннарынаңар чоохтап пирчелер.</p> <p>Парчан нименi пу телефонҷа сурып аларға чарир: 8-904-897-53-99</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="//www.youtube.com/embed/h6riUGDyOUU" width="542" height="446"></iframe></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2277 Fri, 14 Dec 2018 14:05:00 +0700 Универсиаданың ызых ӧртiн кем апарар? http://khakas.stm19.ru/news/2276 <p>Универсиада одын апарар кiзiлернең таныстырчабыс мыннаң мындар: Анастасия Юст.</p> <p>21 декабрьда Хакасияда Хысхы Универсиада - 2019 теен спорт мероприятиезiнiң оды тамызылар.</p> <p>Пасталғаны 16.00 час тузында Республикадағы ӧӧн музей кiнiнде полар&nbsp; (Пушкин ор., 28А).<a href="http://stm19.ru/news/7460" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2276 Fri, 14 Dec 2018 14:00:00 +0700 Хакасияда меспектiг хоккейҷе "Ӱрiлген меспек" тiп марығлар пасталча. http://khakas.stm19.ru/news/2275 <p>16 декабрьда "Ӱрiлген меспек" тiп меспектiг хоккейҷе марығлар пасталыбысты.</p> <p>Араласчылар чазы - 2005 чылда тӧреен оолағастар.&nbsp;<br />Парчан ойыннар Ағбандағы&nbsp; &laquo;Локомотив&raquo; стадионда парарлар.</p> <p>Пасталғаны:&nbsp;10.00.</p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2275 Fri, 14 Dec 2018 09:03:00 +0700 Хакасияда чоннар спорт кӧрiмнерiнiң фестиальы полар. http://khakas.stm19.ru/news/2274 <p>16 декабрьда "Ағбан" тiп спортча пайзаң туразында рсепублика синде чонн спорт кӧрiмнерiнiң фестивальы полар.</p> <p>Ол марығлар Конституция кӱнiне чарыдылчалар.</p> <p>Марығҷылар 7 аймах кӧрiмнерде кӱстерiн сынирлар: &laquo;кӱрес&raquo;, мас-рестлинг (палка тартары), &laquo;тобит&raquo;, ух-чааҷахнаң атары, арғамсң тастиры паза канат тартары.</p> <p>ПРОГРАММАЗЫ</p> <p>9.00-10.30 - кiрiс кӱнi;</p> <p>9.00-10.30 - санас комиссиязы тоғынары;</p> <p>10.30-10.50 - ӧӧн чарғыҷылар чыылии;</p> <p>11.00 - пайрамни азылғаны;</p> <p>11.30 - пасталғаны;</p> <p>16.00 - чиңiсчiлернi алғыстиры.&nbsp;</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2274 Thu, 13 Dec 2018 17:18:00 +0700 Хоккейҷе марығның артығы ӱчӱн 12 ӧме харбазар http://khakas.stm19.ru/news/2273 <p>15 декабрьда "Локомотив" стадионда 12 ӧме аралазар.</p> <p>Палаларның тӧрееннерi 2007-2008 чыллар поларға кирек.</p> <p>Пасталғаны: 9.00.</p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2273 Thu, 13 Dec 2018 17:14:00 +0700 В.И. Чарков адынаң спортшкола дзюдоҷа азых марығлар иртiрче. http://khakas.stm19.ru/news/2272 <p>14 декабрьда "В.П. Щедрухин адынаң дзюдоҷа кӱрес залында" 2005-2006 чылларда тӧреен чииттер аразында марығлар иртер.</p> <p>Чииттернiң кӧдiрiмi - 34, 38, 42, 46, 50, 55, + 55 кг.</p> <p>Пасталғаны:10.00.</p> <p>Иртчеткен орыны:.Ағбан, Чехов орамазы - 76А.</p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2272 Thu, 13 Dec 2018 17:07:00 +0700 «Саяны» меспектiг хоккей ӧменiң ӧӧн тимнегҷiзiнең хада чоохтазығ. http://khakas.stm19.ru/news/2271 <p>"Пятница" газетаның тоғынҷызы меспектiг хоккейҷе пасталар сезон алнында ӧӧн тимнегҷiдең СССР-ның спорт узынаң Евгений Владимирович Ерахтиннең чоохтазығ полған.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/7450" target="_blank">Интервьюны толдыразынаң хығырыңар мында.</a></p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2271 Thu, 13 Dec 2018 17:01:00 +0700 Хакасияның марығҷылары Брайко харындастарның сыйии ӱчӱн кӱрезерлер http://khakas.stm19.ru/news/2270 <p>14-15 декабрь кӱннерiнде Кемеров облазындағы Осинники городта тиксi Россия синiндегi олаңай кӱресче марығлар иртер.</p> <p>Килчең кiзi саны 200-че кiзi кӧрiлче.&nbsp;</p> <p>Хакасиядаң парчалар Виталий Канзычаков, Владимир Сагалаков, Алексей Килижеков, Роман Сагалаков. Оларнаң хада Олимпче тимнег училище (техникум)-ның&nbsp; ӱгренҷiлерi аралазарлар: Сергей Канзычаков, Евгений Глухих, Роман Астанаев.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/7448" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2270 Thu, 13 Dec 2018 13:17:00 +0700 Ағбанда Универсиада-2018 теен ойыннарның таңмалығ одын кем апарча полчаң?9 http://khakas.stm19.ru/news/2269 <p>Таныстырчабыс, аның ады Елена Ларионова</p> <p>21 декабрьда Хакасияда Хысхы Универсиада - 2019 тiп хысхы алғайының одын чарыдарлар.</p> <p>Ниме хайди паза хайда поларын хығырыңар&nbsp;<a href="http://stm19.ru/news/7433" target="_blank">пу страницада.</a></p> <p>Кӧрiг мында.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/7jNA3aJk-i8" width="596" height="346" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2269 Tue, 11 Dec 2018 17:32:00 +0700 Олимпче ойыннырының спортшколазы олаңай кӱресче азых марығларны иртiрер. http://khakas.stm19.ru/news/2268 <p>11-12 декабрьда И.С.Ярыгин адынаң кӱрес туразында 2005-2007, 2008-2009 чылларда тӧреен чииттер аоазында марығластар иртер.</p> <p>Харбастар "В.И.Чарков адынаң спотшколазының" сыйии ӱчӱн поларлар.</p> <p>Кӧдiрiмнер::</p> <p>- чииттер 2005-2007 чыллардағызы : 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг.<br />- саарбахтар 2008-2009 чыллардағызы: 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 46, 50 кг.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/7440" target="_blank">ПРОГРАММАЗЫ МЫНДА</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2268 Tue, 11 Dec 2018 17:27:00 +0700 Хакасияның самбоҷа ӧмезi тиксi Сибирь марығларында араласча. http://khakas.stm19.ru/news/2267 <p>12-17 декабрь кӱннерiнде Новосибирскте СФО синiнде самбоҷа марығлар ирткер.</p> <p>Хакасиянаң андар парчалар: Долаан Ондар (52 кг), Виталий Тороков (57 кг), Айдамир Доктуут (74 кг), Вадим Евсютов (74 кг), Ян Юктешев (60 кг), Сергей Иваннинский (55 кг), Анастасия Шадрина (52 кг), Полина Марьясова (63 кг). <br /><br />Марығҷыларны чолда кӧрiп, оларнаң хада парча тимнегҷiлерi Виктор Таскараков.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/7432" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2267 Tue, 11 Dec 2018 17:22:00 +0700 Хакасияда хоос гимнастика кӧрiмiнҷе марығлар салтарлары пiлдiрт пардылар. http://khakas.stm19.ru/news/2266 <p>7-9 декабрь кӱннерiнде Саяногорскта "Русал" тiп ФОК туразында 2014 чылда тӧреен хыстар аразында хоос гимнастикаҷа марығлар ирткен.</p> <p>Араласчылар саны 240 кiзi полған.</p> <p>Толдыразынаң пу марығлардаңар&nbsp;<a href="http://stm19.ru/news/7431" target="_blank">хығырарға мында кирек.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2266 Tue, 11 Dec 2018 17:18:00 +0700 Ағбанда город синiнҷе ниик алтетикаҷа марығлар ирткен. http://khakas.stm19.ru/news/2265 <p>7-9 декабрьда "Саяны" спорткомплексте Ағбан город синiнде хысхызындағы ниик атлетикаҷа кӧрiмiнiң марығлары ирткен.</p> <p>Турнирде прай 7 ӧме араласхан.&nbsp;<a href="http://stm19.ru/news/7429" target="_blank">Салтарларын кӧрiп алыңар мында.</a></p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2265 Mon, 10 Dec 2018 17:14:00 +0700 Михаил Мамаев - Хакасияда ноябрь айның "Алтын пьедесталның чиңiсчiзi" http://khakas.stm19.ru/news/2264 <p>Михаил Мамаев, дзюдо кӱресчiзi, 2018 чылдағы ноябрь айның "Хакасиядағы алтын пъедесталы" марығның чиңiсчiзi.</p> <p>Аның ӱҷӱн&nbsp;2021 ӱн пирiлген.&nbsp;</p> <p>Прай араласчылар саны 5632 кiзi полған.</p> <p>Михаил Мамаев - 2021 (35.88 %)</p> <p>Владимир Челтыгмашев - 1706 (30.29 %)</p> <p>Леонид Чебодаев - 731 (12.98 %)</p> <p>Александра Аскарова - 545 (9.68 %)</p> <p>Даниил Трояков - 244 (4.33 %)</p> <p>Анастасия Бирюкова - 194 (3.44 %)</p> <p>Диана Головань - 134 (2.38 %)</p> <p>Наталья Артемова - 57 (1.01 %)</p> <p>&nbsp;</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2264 Mon, 10 Dec 2018 17:08:00 +0700 "КЭС-БАСКЕТ" тiп лига синде Хакасияда школалар аразында баскетболҷа III-ҷi чемпионат иртер. http://khakas.stm19.ru/news/2263 <p>10-13 декабрь кӱннерiнде Республикада олаңай школалар аразында бескетболҷа чемпионат иртер.</p> <p>Анда прай 16 ӧме аралазары кӧрiлче, Хакасиядағы муниципальнай пiрiгiстер кiзiлерi поларлар.&nbsp;</p> <p>ПРОГРАММАЗЫ</p> <p>10-11 декабрьда - СК "Химик". Пасталғаны - 10.00;</p> <p>12 декабрьда - ФОК "РУСАЛ". Пасталғаны - 10.00;</p> <p>13 декабрьда - МАУ "Спорткомплекс "Абакан". Пасталғаны - 10.00;</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2263 Thu, 06 Dec 2018 17:36:00 +0700