Хакас Республиказының спортча Устағлас пӧлии http://khakas.stm19.ru/ Хакасия Ӱртӱн тойы кӱнiн спорт чидiглерiнең удурлир http://khakas.stm19.ru/news/2734 <p>21 сентябрьда Ағбанда ипподромда хакас кибiрлiг Ӱртӱн тойы иртер.</p> <p>Аймах-пасха тимненiстер аразында спортча орыннар полар, анда постың кӱзiнең марығлазарға чарир.</p> <p>Спорт кӧрiмнерi: гиря тартчаа (80 кг читкелектер, 80 кг асханнар), хол пазызы, хапчаң тас, тобит.</p> <p>Араласчыларның санға кiрерi 10:00 частаң 11:00 часха теере.<br />Марығлар пасталча 12:00 частаң.</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2734 Wed, 18 Sep 2019 09:04:00 +0700 Диана Головань Хакасиядаң -тегiлек саналығ мариинда хола чиңiсчiзi полыбысхан http://khakas.stm19.ru/news/2733 <p>Тюменьда 16-18 сентябрь кӱннерiнде тиксi Россияҷа марығлар ирткеннер.</p> <p>15 км чол узунында ипчiлер аразында&nbsp; Диана Головань пол парған. Аның салтары:&nbsp;38:11.7<br />Пастағы орында -&nbsp;Наталья Непряева - 36:24.7, iкiнҷi орында Алиса Жамбалова - 38:00.2.&nbsp;</p> <p>Диана тимненiзiн Александра Фалеева холында апарча.</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2733 Tue, 17 Sep 2019 17:43:00 +0700 "Ирбис" спортсменнерi Кемеров облазында шахмат мариинда уттылар http://khakas.stm19.ru/news/2732 <p>10-12 сентябрьда Кемеров облазында харах оды уйан кiзiлер аразында шахматча марығ иртiргеннер.</p> <p>Хакасиядаң анда араласханнар "Ирбис" спортшкола араласчылары Владимир Малецкий паза Владимир Самбурский. Олар тимненiстерiн Вячеслав Терещенко холында иртчелер.</p> <p>Ойын салтарлары:</p> <p>1 орында &ndash; Владимир Самбурский</p> <p>2 орында &ndash; Владимир Малецкий</p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2732 Tue, 17 Sep 2019 09:37:00 +0700 Александр Магдалин адынаң ат спортча марииның чиңiсчiлерi табылды http://khakas.stm19.ru/news/2731 <p>12-15 сентябрь кӱннерiнде Хакасияда аттар марииның 3 кӧрiмiнҷе марығлар ирткен полған.</p> <p>Марығларда тиксi саназа 67 аттығ кiзi араласхан, олар Новосибирсктең, Кемеров облазынаң, Хызылчар крайынаң, Хакасиядаң полғаннар.</p> <p>Марығлар салтарларын кӧрiп алыңар&nbsp;<a href="http://stm19.ru/news/8420" target="_blank">пу страницада</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2731 Mon, 16 Sep 2019 16:31:00 +0700 Ағбанда хайаларҷа сыхчаңнарның марии ирткен http://khakas.stm19.ru/news/2730 <p>Город синде ирткен марығлар тилекейде туризм кӱнiне чарыдылған полғаннар</p> <p><iframe src="//www.youtube.com/embed/1ANMRQr1RXc" width="700" height="350"></iframe></p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2730 Mon, 16 Sep 2019 16:27:00 +0700 Хакасияның спорт тоғынҷылары Алексей Килиннi тӧреен кӱнiнең алғыстапчалар http://khakas.stm19.ru/news/2729 <p>Пӱӱн, «СУЭК-Хакасия» компанияның устағҷызы Алексей Килин, Хакасияның спорт министерствозының нанҷызы, тӧреен кӱнiн таныхтапча.</p> <p>Алғыстас пӀчиин хығырып аларға чарир<a href="http://stm19.ru/news/8418" target="_blank"> пу страницада</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2729 Mon, 16 Sep 2019 16:24:00 +0700 Александра Аскарова - дзюдо кӧрiмiнҷе Кидеркi чир чиңiсчiзi http://khakas.stm19.ru/news/2728 <p>21 часха читкелек чииттер аразында Кидеркiде, Вантаа финнар городында, дзюдоҷа марығлар ирткен.</p> <p>Араласчылар саны 14 ӧме полған.</p> <p>Россиянаң парған спорт ӧмезi хатабох кӱстiглернiң санында пол парған.</p> <p>70 кг кӧдiрiмiнде Хакасиядаң парған "ЦСКА-Хакасия" спортшколанаң ӱгренҷiзi Александра Аскарова (тренерлерi Денис Лесков паза Денис Некрасов) алтын медальға турысты.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8419" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2728 Mon, 16 Sep 2019 16:19:00 +0700 Хакасияда спорт резервiн тимнеҷең улустың ӧзiзiн 2025 чылға теере кӧр салдылар http://khakas.stm19.ru/news/2727 <p>Ол концепцияда Хакасияда ӧӧн тӧстеглiг пӧгiннердеңер чоох апарылча.</p> <p>Толдыразынаң танызып аларға кирек&nbsp;<a href="http://stm19.ru/news/8416" target="_blank">пу чолҷа парып.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2727 Fri, 13 Sep 2019 16:00:00 +0700 "Ирбис" спортшколаның ниик атлетикаҷа спортсменнерiне тонанҷыхтар пиргеннер. http://khakas.stm19.ru/news/2726 <p>"Саяны" стадион iстiнде "Ирбис" спортшколаның араласчыларына спортча тимненҷең кип-азахтар пиргеннер.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8415" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201909/IMG_6747.jpg" alt="" width="740" height="502" /></p> <p>&nbsp;</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2726 Fri, 13 Sep 2019 15:56:00 +0700 Хакасияның футболҷа тренерлерi марығлардаңар чӧптезiг апарарлар. http://khakas.stm19.ru/news/2725 <p>Чыылығ 19 сентябрьда Хакасиядағы футболҷа Федерациязының офизiнде иртер.</p> <p>Анда 2019-2012 чылларда кiчiг футболҷа марығлар изерiзiн киптирлер. Пасталғаны 11.00 часта.</p> <p>&nbsp;</p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2725 Fri, 13 Sep 2019 15:52:00 +0700 Александр Соколов паза Григорий Исаков стол теннизiнҷе Кидеркi мариина тимненчелер http://khakas.stm19.ru/news/2724 <p>8-14 сентябрь кӱннерiнде Тула облазында (Алексин г) теннис ойынҷылары Кидеркi чемпионадына тимнен парчалар.</p> <p>Марығлар Швецияда (Хельсингборг) городата иртер 15-22 сентябрь кӱннерiнде.</p> <p>Оларның спорт узын кӧдiр парча Ирина Мордакина. Александр Соколов паза Григорий Исаков "Ирбис" спортшколада тимненiстерiн тыытчалар.</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2724 Thu, 12 Sep 2019 15:47:00 +0700 "Абилимпикс" теен марығда хазии толдыра нимес кiзiлер аралазарлар http://khakas.stm19.ru/news/2723 <p>11-12 сентябрь кӱннерiнде «Абилимпикс» - III тiп адалчатхан марығларда хазии толдыра нимес кiзiлер аралазарлар.</p> <p>Прай 47 кiзi кӧрiлче.</p> <p>Марығлар кӧрiмi 11 аймах-пасха: хоос&nbsp;дизайны, олаңайли хоостаҷаа, сомҷы-хабарҷы, хоос оңдайли тiгерi, ағасча киртерi...<br /><a href="http://stm19.ru/news/8411" target="_blank">Толдыразынаң хығырыңар мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2723 Wed, 11 Sep 2019 17:44:00 +0700 «Комсомольскай» тынағ паркында ойладыс-сегiрiстес орын азыбысханнар http://khakas.stm19.ru/news/2722 <p>«Комсомольскай» тынағ паркында, город чуртағҷыларының сурынызы хоостыра, азах узынҷа тегiлектiг ниме-ноолар аймағынаң ойлат чӧрҷең ӧнетiн сегiрестiг орын пӱдiр салғаннр.</p> <p>Аның ӧӧн пӱдiрiгҷiзi&nbsp;НО &laquo;МЖФ г. Абакан&raquo; паза&nbsp;ООО &laquo;FK-ramps&raquo; полыбысханнар.</p> <p>Тоғыс хайди парғанынаңр толыразынаң чоохтапча Ағбан город&nbsp;<a href="http://stm19.ru/news/8409" target="_blank">устағҷызы Н.Г. Булакин.</a></p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2722 Wed, 11 Sep 2019 08:51:00 +0700 Александра Аскарова Кидеркi чир марығларында дзюдоҷа харбастар апарар http://khakas.stm19.ru/news/2721 <p>"ЦСКА-Хакасия" тiп спортшколаның ӱгренҷiзi 21 час читкелек чииттер аразында дзюдоҷа марығларда аралазар.</p> <p>Иртер ол 12-15 сентябрь кӱннерiнде Вантаа (Финдляндия) города.<br /><br /><a href="http://stm19.ru/news/8404" target="_blank">Толдыразынаң хығырыңар мында.</a></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2721 Tue, 10 Sep 2019 16:16:00 +0700 Хакасияны Крымдаағы ГТК кӧрiмнерiнде кем кӧзiдер? http://khakas.stm19.ru/news/2720 <p>Кто представит Хакасию на фестивале ГТО в Крыму?</p> <p>Хакасияның спорт министерствозы ГТО кӧрiмнерiнҷе марыға парчаң ӧменiң араласчыларын санға алды.</p> <p>Анда прай 8 кiзi:</p> <p>хызыҷахтар III-ҷi син (11-12 час)<br />1. Екатерина Миягашева (Таштып аймағы)<br />2. Дарья Маничкина (Ағбан)<br />оолағастар II-ҷi син (11-12 час)<br />1. Александр Шибанов (Харатас)<br />2. Давид Сыргашев (Таштып аймағы)<br />хыстар IV-ҷi син (13-15 час)<br />1. Алена Колодкина (Саяногорск)<br />2. Наталья Гернего (Саяногорск)<br />ооллар IV-ҷi син (13-15 час)<br />1. Алексей Гаврилов (Харатас)<br />2. Вадим Киселев (Ағбан пилтiрi аймағы)</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8406" target="_blank">Толдарызанаң мында.</a></p> <p>&nbsp;</p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2720 Tue, 10 Sep 2019 16:04:00 +0700 Ағбанда кiчiг футбол ойнаҷаң стадионын пӱдiрчелер http://khakas.stm19.ru/news/2719 <p>Федеральнай синдегi "Спорт - чуртас оңдайы" тiп проекттiң салтарларын чуртасха кирчелер.</p> <p>"Ағбан" спорт туразы хыринда, ниик атлетикаҷа манежтең хости пӱдiрiлче кiчiг футбол стадионы.</p> <p><iframe src="//www.youtube.com/embed/7mMicgnEj-E" width="551" height="454"></iframe></p> Спорт муниципалитеттерде http://khakas.stm19.ru/news/2719 Tue, 10 Sep 2019 15:57:00 +0700 «Саяны-Подсинее» спорт ӧмезi айғыда тимненiзiн иртче http://khakas.stm19.ru/news/2718 <p>Евгений Тудвасов, ӧмнiң тренерi. чоохтапча:</p> <p>- Август айда "Пуланкӧлде" хазых пиктеҷең кiнде&nbsp;ирткен "чирдегi" тимненiстер соонаң, амды ойын узын тытчаан&nbsp;пуста узаратчабыс.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="//www.youtube.com/embed/Bi6_hr-FqAI" width="563" height="464"></iframe></p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2718 Tue, 10 Sep 2019 09:28:00 +0700 Порье Нурмагомедовтаң тоғыр харбазығда поызың алҷаастарын чоохтап пирген http://khakas.stm19.ru/news/2717 <p>Дастин Порье Хабиб Нурмагомедовтаң тоғыр харбазығда позының уттырғанында алҷаастарын чоохтап пирген</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8402" target="_blank">Толдыразынаң хығырыңар мында.</a></p> Спорт Россияда паза тилекейде http://khakas.stm19.ru/news/2717 Mon, 09 Sep 2019 15:57:00 +0700 «Саяны» спорт ӧмезi айғыда иртчең тимненiстерге парыбысты http://khakas.stm19.ru/news/2716 <p>Киҷее иртен постарының автобузынаң "Саяны" ӧмезi Хызылчарзар чол сығыбысхан</p> <p>Айғыдағы тимненiстер "Енисей" пус ареназында 19 сентябрьға читiре полар.</p> <p><a href="http://stm19.ru/news/8399" target="_blank">Толдыразынаң мында.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары http://khakas.stm19.ru/news/2716 Mon, 09 Sep 2019 15:50:00 +0700 Хакасияның волейболҷа ӧмелерi чиңiсчi полыбысханнар http://khakas.stm19.ru/news/2715 <p>6-8 сентябрь кӱннерiнде республика синде волейболҷа марығлар полған.</p> <p>Араласчылар Хызылчар паза Алтай крайларынаң, Иркустск облазынаң, Хакасиядаң килгеннер.</p> <p>Прай 5 ооллар ӧмезi паза 6 хыстар ӧмезi полғаннар.</p> <p>САЛТАРЛАРЫ:</p> <p>ооллар</p> <p>1 орында &ndash; Хакасия (Республика Хакасия)</p> <p>2 орында &ndash; Заря Алтай (г. Барнаул)</p> <p>3 орында &ndash; Саяногорск (г. Саяногорск)</p> <p>хыстар&nbsp;</p> <p>1 орында &ndash; ЦСКА&ndash;1 (СШ ОРК ЦСКА-Хакасия)</p> <p>2 орында &ndash; ЦСКА&ndash;2 (СШ ОРК ЦСКА-Хакасия)</p> <p>3 орында &ndash; Старт (г. Зеленогорск)</p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201909/gsj5isGBH7Y.jpg" alt="" width="799" height="617" /></p> <p><img src="http://stm19.ru/files/uploaded_images/201909/ZOKpfHh33FM.jpg" alt="" width="799" height="576" /></p> Спорт Хакасияда http://khakas.stm19.ru/news/2715 Mon, 09 Sep 2019 15:43:00 +0700